News Information
    Topic : ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3/2562
    Detail : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คุณสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน,คุณทิพาพรรณ ไทยมี เลขานุการกรม และ คุณสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถและผู้ประกอบกิจการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3/2562 โดยมี คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณสมโภชน์ อุดมศรี ปฎิคมสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในสถานประกอบการ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา กรุงเทพฯ
    Description File : news450_1.jpg , news450_2.jpg , news450_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.