News Information
    Topic : พิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    Detail : วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่าง (ITBS) โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ และ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกลุ่มบริษัท ทิฟฟ่า และ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ให้เกียรติ ร่วมต้อนรับด้วย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านการบริการโลจิสติกส์ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคลากรปฏิบัติงานแก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้เชิงปฏิบัติจริงที่กำหนดไว้ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ สนับสนุนบุคลาการด้านวิจัย ด้านทุนการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ถ.ศรีนครินทร์ บางนา
    Description File : news417_1.jpg , news417_2.jpg , news417_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.