News Information
    Topic : TIFFA ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
    Detail : เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร เลขาธิการสมาคมฯ, คุณสุวัฒน์ อารยะประยูร เหรัญญิกสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงษ์เป็นสุข ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณจิรุตม์ วิศาลจิต อธิบดีกรมเจ้าท่า, คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ, คุณสมนึก สุขวณิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี, คุณสมชาย หลิมทอง ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี และคณะผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสที่ท่านอธิบดีได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ท่านอธิบดีฯได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรค สาขา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารโปรเฟรท
    Description File : news273_1.jpg , news273_2.jpg , news273_3.jpg , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.