News Information
    Topic : รัฐบาลให้การสนับสนุน 1,500 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    Detail : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2560 ระดับคุณวุฒิชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม หรือ เมื่อครบจำนวน 1,500 คนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-018-2800 www.ITBSTHAI.com
    Description File : news224_1.pdf , 

Close Window
  Copyright 2006-2007 © Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved.
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.