TIFFA ให้การต้อนรับ ทีมวิจัย TDRI เข้าพบเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำวิจัย เรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ”


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการเข้าพบเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำวิจัย เรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาประเทศ” การจัดทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาอุต สาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเพื่อเตรียมกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บางนา

Read more
image01

CLMVT Forum 2019 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2562


เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2562 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP) ได้เข้าร่วมงาน CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia ณ โรงแรมเรเนซองส์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ การจัดงาน CLMVT 2019 เป็นการจัดงานต่อเนื่องกับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐระดับสูงจากภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา,สปป. ลาว,เมียนมา, เวียดนาม, และไทย) และนักธุรกิจชั้นนำจากทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ พร้อมกันนีนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิของไทยและต่างชาติ โดยภายในงานได้จัดหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ อาทิเช่น Are the US and China doomed to enmity โดย Prof. Kishore Mahbubani, การเสวนาเชิงวิชาการประเด็น Trade War: What is mean for ASEAN? , Ministerial Conversation: CLMVT Region of Endless Opportunities, และ Panel Discussion: Trade and Investment Linkage – CLMVT and Beyond

Read more
image01

TIFFA : ร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัล Excellence Logistics Management Awards: ELMA ประจำปี 2562


เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัล Excellence Logistics Management Awards: ELMA ประจำปี 2562 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดเข้าร่วมการพิจารณา 3 รอบ ได้แก่ การพิจารณาตัดสินรอบที่ 1 (Report Assessment)ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562, การพิจารณาตัดสินรอบที่ 2 (Presentation Assessment) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 และการพิจารณาตัดสินรอบที่ 3 (On-site Assessment) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 สำหรับโครงการ ELMA หรือรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่จัดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐาน สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากรางวัล ELMA คือ 1. ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจ 2. สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA สำหรับสื่อการตลาด 3. สิทธิพิเศษอื่นจากกรมฯ และ4. ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Award) โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ELMA ในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2019 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ Hall 98 ไบเทค บางนา

Read more
image01

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ/เลขาธิการสมาพันธ์ พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาพันธ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมประชุมพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งประธานสมาพันธ์ท่านใหม่ เนื่องด้วยคุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ฯ จะครบกำหนดวาระการบริหารงานสมาพันธ์ฯในเดือนมิถุนายน 2562 และเพื่อเตรียมการจัดงาน TILOG 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 25625 ณ ไบเทค บางนา สมาพันธ์ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางและรูปแบบการจัดคูหาร่วมกันในกลุ่มสมาชิกสมาพันธ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาพันธ์ฯเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดรายรับภาคบริการโลจิสติกส์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างในนามสมาพันธ์ฯ ณ ที่ทำการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บางนา

Read more
image01

TIFFA ร่วมงานเสวนาของท่าเรือกรุงเทพ หัวข้อ “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มกำไรทันที”


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และคุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนาของการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มกำไรทันที” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเรือเอก รุจน์ สุขปรีดี รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศีกดิ์ เทพพิทักษ์ และร่วมรับฟังเสวนา “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มกำไรทันที” การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนกิจการของผู้ใช้บริการให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับท่าเรือกรุงเทพ ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 ซึ่งมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านดิจัล รวมถึงการหาแนวทางในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมอนันตรา สาทร

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
25/2562
22/2562
9/2562
7/2562
6/2562
1/2562
232/2561
220/2561
157/2561
144/2561
read more...
JUNE 2019
MAY 2019
APRIL 2019
MARCH 2019
FEBRUARY 2019
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.