TIFFA ITBS ร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มงาน Moving สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


เมื่อปี 2559 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับตัวแทนสมาคม 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS), สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วน ร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง รวมทั้ง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด และ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสารธารณะ สาขาจัดส่งธุรกิจจัดส่งพัสดุ ครั้งที่ 3 เพื่อรับรองโครงการดำเนินการเรียบร้อย ณ ห้อง BB 206 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

Read more
image01

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 634/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public – Private Steering Committee) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน 12 ชุด และกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงแต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมกับ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP),สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย และ ประธานสพันธ์การ ในคำสั่งครั้งนี้ด้วย

Read more
image01

TIFFA ร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2017”


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ,คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ปรึกษานายกสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ,คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ ,คุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2017” จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการร่วมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่สมาคมการค้าของประเทศ และสร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ

Read more
image01

FIATA World Congress 2017 ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ผู้แทนสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการไทย นำโดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ,คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ,คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ,คุณธีระพล กล้าอยู่ กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน FIATA World Congress 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกันนี้ Mr. Huxiang Zhao ประธาน FIATA ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของประเทศไทย นอกจากนี้ ตามที่สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU เข้าร่วมโครงการ HIVE ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นั้น ในวันดังกล่าว ได้มีการเปิดตัวโครงการ HIVE ภายในงาน FIATA ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วม โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้าและขยายเครือข่ายฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะได้พบปะกับผู้ประกอบการจากหลากหลายประเทศ

Read more
image01

TIFFA เข้าพบผู้บริหารของ West Port Distribution Park (WPDP)


เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเกตติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารของ West Port Distribution Park (WPDP) พร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้าและขยายเครือข่าย ในงาน FIATA World Congress 2017 การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจาก Amazing Logistics and Supply Chain Co., Ltd. , CTI Logistics Co., Ltd. , Leo Global Logistics PCL. , Naigai Nitto Logistics (Thailand) Co., Ltd. และ Profreight International Co., Ltd.

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
OCTOBER 2017
SEPTEMBER 2017
AUGUST 2017
JUNE 2017
MAY 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.