TIFFA ได้ร่วมเป็นเกียติและแสดงความยินดี เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 68 ปี


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 68 ปี พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Read more
image01

TIFFA ได้เข้าร่วมงาน “New International Land-Sea Trade Corridor Introduction and Marketing Conference” ณ ประเทศสิงคโปร์


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯในการเข้าร่วมงาน “New International Land-Sea Trade Corridor Introduction and Marketing Conference” ซึ่งจัดโดย The People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้าชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีได้จัดให้มีพิธีลงนาม “Establishment of China-ASEAN Multimodal Transportation Alliance in China Singapore Nanning International Logistics Park” ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ASEAN FEDERATION OF FORWARDERS ASSOCIATIONS (AFFA), 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน(บรูไน,กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า,ลาว, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์,ไทยและเวียดนาม) และ China- Singapore Nanning International Logistics Park (CSILP) ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more
image01

TIFFA ได้เข้าร่วมสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)”


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน สัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่องโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail…

Read more
image01

พิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่าง (ITBS) โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ ผู้อำนวยการ และ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกลุ่มบริษัท ทิฟฟ่า และ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ให้เกียรติ ร่วมต้อนรับด้วย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ความรู้ ทักษะ แก่นักศึกษาและบุคลากรด้านการบริการโลจิสติกส์ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคลากรปฏิบัติงานแก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้เชิงปฏิบัติจริงที่กำหนดไว้ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ สนับสนุนบุคลาการด้านวิจัย ด้านทุนการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ถ.ศรีนครินทร์ บางนา

Read more
image01

TIFFA ร่วมงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ได้ เข้าร่วมงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งภายในงานได้รับเกียรตจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่องการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่การพัฒนาประเทศ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาพันธุ์ใหม่ โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมด้วย สำหรับการจัดงานครั้งนี้ทาง ITBS ได้เข้าร่วมโครงการและร่วมออกบูธ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมบูธของ ITBS ด้วย ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
25/2562
22/2562
9/2562
7/2562
6/2562
1/2562
232/2561
220/2561
157/2561
144/2561
read more...
APRIL 2019
MARCH 2019
FEBRUARY 2019
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
JULY 2018
JUNE 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.