TIFFA เข้าร่วมประชุม UNESCAP: Regional Conference for Logistics Service Providers


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม Regional Conference for Logistics Service Providers ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี การประชุมในครั้งนี้ คุณเกตติวิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “Counterfeit Documents and Related Freight Frauds in Trade and Transport” ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Type of FRAUDS in Trade & Transport ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. Shipper vs Buyer, Carrier, Bank or Insurer 2. Carrier or Shipper vs Insurer 3. Carrier vs Shipper 4. Cyber Crime พร้อมให้คำแนะนำข้อควรระวังในการดำเนินการ รวมถึงข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวการต่อต้าน Maritime /Trade Crime & Fraud ซึ่งมี 2 หน่วยงาน ด้วยกัน ได้แก่ 1.ICC Commercial Crime Services (CCS) 2.The International Maritime Bureau (IMB) ในวันเดียวกันนั้น คุณเกตติวิทย์ ได้รายงานความคืบหน้าการการดำเนินงานต่างๆ ของสมาคมฯ ต่อที่ประชุม UN อาทิเช่น การผลักดันประเด็นปัญหาการจัดเก็บ VAT ,สถานะของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน กลุ่ม D4, คณะอำนวยการจัดงาน TILOG LOGISTIX 2018 ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, การดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยกรบุคคล และการพัฒนา ระบบ IT สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์

Read more
image01

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


หน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด ได้ดำเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน2561 เวลา08.30 -15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก กำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบโล่เกียรติคุณ"เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางขนส่งอาเซียน " พร้อมกันนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) ในช่วงปี2560-2561จำนวน57ราย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ, คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายก, คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ ปฎิคมสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีคุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งสมาคมฯได้กำหนดนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark) อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ สมาคมฯจะเชิญชวนสมาชิกมาเลือกใช้บริการรถขนส่งจากผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) (ตามรายละเอียดใน MOU) สมาชิกสมาคมฯที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จะได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) และข้อได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ,ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบกและสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก และ ภายในงานมีการเสวนา "มาตรฐานคุณภาพการขนส่งกับการค้าชายแดน" โดยมีคุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ด้วย

Read more
image01

TIFFA: กรมการขนส่งทางบก : ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบโล่เกียรติคุณ “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน


ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งมีการพัฒนาคุณภาพบริการขนส่ง และเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ใน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ,ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่สนใจตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาและให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบโล่เกียรติคุณ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอความกรุณาสมาชิกสมาคมฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/EventInfo.aspx?id=28 โทรสาร. 02-271-8490 หรือทาง e-mail: develop_dlt@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAIFEX - World of Food Asia 2018


เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ และ เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย พร้อมด้วยคุณวิสาร ฉันทเศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAIFEX - World of Food Asia 2018 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดพิธีเปิดงาน “THAIFEX – World of Food Asia 2018” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กำหนดทิศธุรกิจอาหารไทย ในยุค Digital Economy” การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ”


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ ปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” ภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติคุณสำหรับองค์กรรับรองฯ ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560 ซึ่งสมาคมฯ ได้รับโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ องค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวิสัยทัศน์การดำเนินงานในอนาคตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและศักยภาพกำลังคนของประเทศ รวมทั้งการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพในการขับเคลื่อนกำลังคนไปสู่ความก้าวหน้าของอาชีพในระดับโลกอีกด้วย

Read more
image01
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
JUNE 2018
MAY 2018
APRIL 2018
MARCH 2018
FEBRUARY 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.