TIFFA ร่วมกับ TLSPs เข้าสวัสดีปีใหม่ กับผู้แทนกรมศุลกากร


เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ/เลขาธิการสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยคุณวิสาร ฉันทเศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์, คุณยรรยงค์ ตั้งจิตต์กุล, คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ และคุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์ กรรมการบริหารสมาพันธ์ ได้เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ คุณอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รอบอธิบดีกรมศุลกากร ณ กรมศุลกากร พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางในการทำงานของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน

Read more
image01

TIFFA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “TIR AWARENESS WORKSHOP”


เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ International Road Transport Union (IRU) ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “TIR AWARENESS WORKSHOP” ณ ห้อง Mandarin C โรงแรมแมนดาริน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำกระบวนการข้ามแดนอย่างเรียบง่าย, การค้ำประกัน อากรและภาษีของกรมศุลกากร, ช่วยในการลดต้นทุน ของการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ระบบ Web Application ในการแสดงใบขนสินค้าล่วงหน้า รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในงาน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ และ Mr. Kasem Asayesh และ Ms. Tatiana Rey-Bellet ผู้แทนจาก IRU ที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลในวันนี้

Read more
image01

AFFA 27th AGM & AFFA Working Group Meeting 2017


เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และ คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วการประชุม AFFA 27th AGM & AFFA Working Group Meeting ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในที่ประชุม คุณเกตติวิทย์ ได้กล่าวรายงานสรุปภาพรวมและผลการดำเนินงานของประเทศไทยให้แก่ผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกได้ทราบ อาทิเช่น การประกาศใช้ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560, การฝึกอบรม, การจัดทำประกันภัยกลุ่มสำหรับกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯดำเนินการในปี 2017

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทางสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์ กรรมการสมาคมฯ และคุณสมโภชน์ อุดมศรี กรรมการสมาคมฯ เข้าพบ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณอารยา คงสุนทร เลขาธิการสมาคมฯ, คุณสุวัฒน์ อารยะประยูร เหรัญญิกสมาคมฯ, คุณสุรชัย พงษ์เป็นสุข ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, คุณธีระพล กล้าอยู่ นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ คุณจิรุตม์ วิศาลจิต อธิบดีกรมเจ้าท่า, คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ, คุณสมนึก สุขวณิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี, คุณสมชาย หลิมทอง ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี และคณะผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสที่ท่านอธิบดีได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ท่านอธิบดีฯได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรค สาขา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารโปรเฟรท

Read more
image01
พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล ELMA 2017 เดินหน้าผลักดัน “โลจิสติกส์ไทย” สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
 
TILOG LOGISTIX
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
OCTOBER 2017
SEPTEMBER 2017
AUGUST 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.