ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3/2562


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 คุณสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน,คุณทิพาพรรณ ไทยมี เลขานุการกรม และ คุณสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถและผู้ประกอบกิจการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3/2562 โดยมี คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ, คุณสมโภชน์ อุดมศรี ปฎิคมสมาคมฯ และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ร่วมให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในสถานประกอบการ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา กรุงเทพฯ

Read more
image01

TIFFA ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาดูงาน ITBS


เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ได้ให้การต้อนรับ อ.วันวิสา ด่านตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท-เอก พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) บางนา

Read more
image01

TIFFA ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Multimodal Transport Operation : MTO


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Multimodal Transport Operation : MTO ของหลักสูตรบริหารจัดการขนส่งทางเรือและธุรกิจท่าเรือ รุ่นที่ 1 (Maritime & Port Business Management Batch1) สำหรับพนักงานระดับ 10 โดยเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศ จากทุกฝ่าย จำนวน 30 คน ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ/กรรมการสมาคม, คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ/กรรมการสมาคม และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการ “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” โดยมี คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร คนดีศรีหน่วยงาน ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการซื่อสัตย์ ข้าราชการผู้มีผลงานดี และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร

Read more
image01

TIFFA ให้การต้อนรับ ดร. บุญทรัพย์ พาณิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว – จีน


เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร. บุญทรัพย์ พาณิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจาก พร้อมด้วยทีมงานในการเข้าพบผู้แทนสมาคมฯ เพื่อสัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว – จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์): Belt and Road Initiative (BRI) การจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆอาทิเช่น ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างรางรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) ทั้งในด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ความมั่นคง บุคลากรด้านโลจิสติกส์ และสิ่งแวดล้อม ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บางนา

Read more
image01
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภิรัช 3 ไบเทค บางนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้จัดเสวนานักโลจิสติกส์ระดับโลก เจาะลึกกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวกรมส่งเสริมฯ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดเวที TILOG-LOGISTIX 2018 จัด Symposium เสวนาเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ของโลกโดยเฉพาะเอเชีย พร้อมเผยกลยุทธ์บริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้แนวคิด The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain หนุนทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ปรับตัวรับการขยายตัวตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในอนาคต

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2)

image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
88/2562
83/2562
75/2562
73/2562
59/2562
50/2562
44/2562
41/2562
40/2562
25/2562
read more...
JUNE 2019
MAY 2019
APRIL 2019
MARCH 2019
FEBRUARY 2019
DECEMBER 2018
NOVEMBER 2018
OCTOBER 2018
SEPTEMBER 2018
AUGUST 2018
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.