พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับการเติบโตของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS)


สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับ EEC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA ITBS) โดย คุณ สมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จะมีการจัดการอบรมภาคทฤษฏี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมุ่งมั่นและเห็นแนวทางอาชีพในอนาคตมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Read more
image01

TIFFA ร่วมแสดงความยินดี งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี


เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี และทางสมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อจะนำเงินไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมี คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2561


เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 เพื่อหารือ ระบบการเงินในอุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์, ปัญหาต่างๆของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานประชารัฐฯ (D4) ร่วมกับกรมกระทรวงพาณิชย์ และหารือเรื่องการร่วมออกบูธภายในงาน TILOG 2018 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Read more
image01

TIFFA ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้หัวข้อ EEC:The New Wave of Logistics ให้แก่สมาชิกสมาคม Japan International Freight Forwarders Association Inc : JIFFA


เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ที่ปรึกษานายก/กรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญจากสมาคม Japan International Freight Forwarders Association Inc : JIFFA ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้หัวข้อ EEC:The New Wave of Logistics ให้แก่สมาชิกสมาคม JIFFA ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Read more
image01

TIFFA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2561


เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักการขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้มีโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics)2.ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain Management for Truck Operation) 3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมเสียของสินค้าเกษตรและอาหาร (Food Loss) ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และทางกรมฯ ได้ให้เชิญทางสมาคมฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วย

Read more
image01
 
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
Link 1 Link 2 Link 3
 
ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
Link 1 Link 2
   
image01
 
Login
Password
 
SEARCH MEMBER
Company name
FreightForwarders
NVOCC MTO Logistics
Service zone
 
114/2560
91/2560
87/2560
153/2559
148/2559
read more...
FEBRUARY 2018
JANUARY 2018
DECEMBER 2017
NOVEMBER 2017
AUGUST 2017
read more...
 
Guarantee Letter from TIFFA member.
Membership Applicant.
Qualifications and Types of Service.
Regulations (English).
Regulations (Thai).
TIFFA member Benefits.
TIFFA map.
FIATA BL Order Form.
TIFFA BL Report.
Copyright 2006-2013 Thai International Freight Forwarders Association All rights reserved
Created By Asia IT Solution Co.,Ltd.